本文へ
表示モードの切替
印刷

タガログ語による税金の説明

Ano ang ibig sabihin ng Buwis ?

Ano kaya sa palagay natin kung ang buwis ay mawala .Ano naman kaya ang magyayari sa ating pag araw araw na kabuhayan. Katulad ng kapag may sunog bombero,mga taga sagip ng mga buhay pag emerhensiya, mga krimen na ng lulutas ay mga pulisya,edukasyon paaralan para sa mga bata, mga basura na galing sa bahay bahay at pabrika , mga kalsada, mga lugar ng palaruan, tubig , ospital, mga bagay na ito ay hindi natin magagamit ng dahil kung walang Buwis.Sa mga nabangit na mga serbisyong ito ay ang mga buwis na ginagamit upang magamit ng maayos ang ating pamumuhay dahil sa mga buwis na ating binabayaran.

Kailan naman dapat ang pagbabayad ng Buwis ?

Ang buwis ay may iba’t ibang uri at ito ay may kanya kanyang due date. Kailangan natin bayaran sa tamang araw bago dumating ang due date.

Ano ang magyayari kung hindi nag bayad ng buwis ?

Kung ikaw ay hindi mag bayad ng buwis sa tamang araw ito ay mag kakaroon ng interes.At ang patakaran ay dapat binabayadan ng isang beses lamang. Subalit,kung ang buwis ay hindi mababayadan sa nasabing due date ng isang bayaran ay maaari din ninyong unti untiing bayaran ,subalit ito ay magkakaroon ng interes.Mag kunsulta sa pinakamalapit sa inyong lugar na opisina ng Gyozei Kenzei Jimusho.

At,kung hindi babayaran ang buwis ,kukumpiskahin nila ang sueldo,kukunin nila ang pera mo sa banko, sasakyan at mga ari arian.Paalala para hindi magyari ang mga bagay na ito ,maaari mag kunsulta.

Serbisyo para sa mga magkukunsulta

Buwis ng Sasakyan etc ,Mayroon libreng kunsulta .

 • ORAS para sa ordinaryong araw 8:30 am ~ 17:15 pm
   Pakiusap kung magkukunsulta at hindi marunong ng nihongo ,magdala ng interpreter
   Mayroon din kunsulta maliban sa mga araw na nakasulat sa ibaba
 • Kunsulta sa gabi 2019. 3 . 25 ~ 29 , Oras 17:15 ~ 19:30
 • Kunsulta sa Linggo 2019. 3 . 17 . 31 Oras 8:30 ~ 17:15

At, sa nakasulat sa ibaba mayroon interpreter para sa Espanyol at Portuguese

 • Araw : 2019. 3. 31 Oras : 9:00 am~ 12:00, 13:00 pm~ 15:30 pm
 • Lugar : Isesaki Gyosei Kenzei Jimusho
   (Isesaki City Imaizumi Cho 1-236)
 • Para sa katanungan tumawag sa
  Gunma Ken Isesaki Gyosei Kenzei Jimusho
  (Telepono : 0270-24-4350)

Buwis ng sasakyan Road tax ?

Ang taong gumagamit ng sasakyan ay mayroon road tax na babayadan (buwis ng sasakyan)

Magkano ang babayadan.

Depende sa klase ng sasakyan ,laki ng engine at ito ay mayroon halagang road tax na babayadan sa loob ng 1taon.

Halimbawa : sarili mong sasakyan.

Displacement volume (laki ng engine) 1000 cc ~ 1500cc pababa ang Road Tax ay 34500 yen.

Displacement volume (laki ng engine) 1500 cc~ 2000cc pababa ang Road Tax ay 39,500 yen.

Paraan ng pagbabayad

Kung ang may ari ng sasakayan ay nasa kanya ang sasakayan ng April 1, Ang road tax na bill ay ipapadala mula sa buwan ng Mayo 1 at kinakailangan bayaran hanggang Mayo 31 (kung ay natapat sa araw ng linggo ,bayadan sa araw ng bukas ang banko ) o kaya sa malapit na convenience store ,banko, post office at sa inyong lugar na malapit na Opisina ng Gyosei Kenzei Jimusho.

Paano kung sakaling ang sasakyan at ipinag bili o kaya naman ay hindi na gagamitin.

Kinakailangan iparihistro ang proseso ay ginagawa sa Rikuun Kyoku.

(Telepono 050-5540-2021)

Kung ito ay hindi gagawin tuloy tuloy parin ang inyong pagbabayad ng Road tax.

Kung hindi mag babayad ng Tax, Ano ang mangyayari.

Kapag hindi ng nagbayad ng tax sa tamang araw at hanggang sa due date ,padadalhan kayo ng

REMINDER NOTICE.

Kapag pinabayaan ninyong hindi mag bayad ng tax ,kukunin nila ang mga ari arian.

Para sa katanungan tumawag sa : GUNMA KEN ISESAKI GYOSEI KENZEI JIMUSHO

(ISESAKI SHI IMAZUMI CHO 1-236)

(TELEPONO 0270-24-4350)

Para sa hindi marunong mag Nihongo,Magsama ng interpreter para magkunsulta.

Oras ng Kunsulta : Ordinaryong araw 8:30am~ 17:15 pm (libre ang pag kunsulta)

※ Para sa maliit na sasakyan (KEI) Mayroon rin road tax na babayadan. Para sa mga katanungan at pagbabayad,puntahan ang inyong Munisipyo.

Ano ang Real State Acquisition Tax ?

Q 1 : Ano ang ibig sabihin ng real state acquisition tax ?

A 1 : Ito ay ang tax ng (lote at bahay )na iyong nabili .

Q 2: Magkano ang halaga ng babayadan ?

Q 2 : Ang sistema ng pag compute ng halaga ng babayadan na tax. Ay :

Nabili ng taon April 1,2008 hanggang March 31,2021

Real State appraisal value (※1) X 3%

Real State appraisal value (※1) X 4%

Real State appraisal value (※1) X 1/2 (※2) X 3%

 • (※1) 『Real State appraisal value 』ay hindi yun halaga ng pagkabili ng bahay at hindi rin yun halaga ng construction fee ,ang halaga ng fixed property tax na atin babayaran taon taon ay yun nakarehistro sa ating munispyo.
 • (※2) Kung ito ay Housing residential lot ay kompiyutin ang appraisal value ay 1/2 .

Q 3 : Paano ito babayadan ?.

A 3 : Padadalhan ng Tax Bill Payment at maaring bayadan sa malapit ng convenience store ,banko , post office o kaya naman sa malapit na opisina ng Gyosei Kenzei Gimusho.

Q 4 : Narinig ko maaari rin daw bumaba ang tax ng lote at bahay sa paanong paraan?

A 4 : Basahin ang nakasulat sa ibaba at kung ikaw ay mabahagi sa nasabing maibaba ang bayad ng tax1~4.

 1. Kung nabili ang lote sa loob ng 3 taon,at pinatayuan ng bahay…[ tax ng lote ]
 2. Lote at bahay, kung ang lote ay mayroon ng nakatayong bagong bahay…[ tax ng lote ]
 3. Kung ang lote ay nabili sa loob ng 1taon at mayroon nakatayong lumang bahay (4 )…[ tax ng lote]
 4. Kung nabili ang lumang bahay ay nabili pagkalipas ng Enero 1,1982 at pinatayuan ng bagong bahay…[ Tax ng bahay ]

[ Mga kailangan sa pag aayos ]

 1. Hanko (Kung ang ng mamay ari ay maliban sa 1 tao ay kailangan rin ang kanilang hanko )
 2. Certificate ng Rehistro ng bahay (Ito ay kinukuha sa Homu kyoku)

※ Mayroon parin mga ibang patakaran na kailangan at para malaman makipag ugnayan

Sa opisina ng Gyosei Kenzei Jimusho.At,magsama ng interpreter para sa mga hindi marunong mag nihongo.

Telepono Gunma Ken Isesaki Gyosei kenzei Jimusho (Isesaki Imaizumi 1-236)

(0270-24-4350)

Oras ng Kunsulta para sa ordinaryong araw 8:30am ~ 17:15 (libre ang kunsulta)

(個人の事業税)

【Paliwanan】Para sa mga katanungan ukol sa mga buwis ng sariling Negosyo

Makipag ugnayan sa Gunma Ken Isesaki Gyosei kenzei Jimusho.

Ano ang ibig sabihin ng buwis ng sariling negosyo?

 Dito sa loob nglalawigan kapag nagtayo ng negosyo ,gumagamit tayo ng mga ibat ibang pasilidad tulad ng mga kalsada at itong mga serbisyo ng administratibo.

Ang mga ginastos dito ay kailangan makibahagi ang mga may sariling negosyo at ito ay ang buwis ng lalawigan (Ito ay hindi tulad ng buwis ng ating kinita sa sueldo na idinidiklara at isinasagawa sa Opisina ng buwis,ito ay ibang buwis )

Magkano ang babayaran

Ganito ang pormula ng pag kalkula ng buwis

Halaga ng kinita(※1) -kinaltas na halaga sa negosyo(290man yen ※2) - kinaltas na ibat ibang klase (※3)× Rate ng buwis= Halaga ng Buwis

 • (※1) "halaga ng kita "="halaga ng kinita"-"mga ginastos" (Katulad ng pag kakalkula ng buwis ng kita)
   Subalit、ang buwis ng kinita ay「gamitin ang kulay asul na papel sa pag diklara ng mga spesyal na kakaltasin」ang sariling buwis ng negosyo ay hindi kasali sa kakaltasin.
 • (※2) Kung ang negosyo ay walang pag 1 taon ang buwis ay kakalkulahin mula sa buwan ng pinag umpisahan (halimbawa:6 na buwan nagsimula 145 man yen )
 • (※3) Mga nasayang na produkto ito ay kakalkulahin pag kalipas ・mayroon rin pag aawas ng mga ari arian ng negosyo na nalugi sa tamang kinita mayroon rin paraan na sistema sa mga pag baba ng buwis.
Ang mga Negosyo na aplikable

Uri ng Negosyo

Porsiyento ng buwis

Nagtitinda ng mga goods・realty state・manufacturing industry・taong tumatangap ng trabaho・kainan, inuman restauran・taga kunsulta・ibat ibang klase na salesman・sariling negosyo

5%

Livestock industry ・mangingisda・trabahador ng gumagawa ng uling

4%

Masahista・Hari・Kyu・shiatu・masahista・maghihilot ng mga buto

3%

※ Para sa mas malinaw na paliwanag ukol sa mga nabangit na negosyo sa itaas

Makipag ugnayan lamang.

Paano ang pagbabayad

 Pag didiklara…ang pag didiklara ng buwis ng kinita ay Sa Opisina ng Buwis (Zeimusho) hanggang Marso 15 (para sa araw ng sabado at linggo ay gagawin sa araw ng Lunes)

Ang pagdidiklara ng sariling negosyo ay kakalkulahin at ibabase ang buwis ng kinita.At ang kabayaran na resibo ay ipapadala sa buwan ng Agosto at Nobiyembre(At kung ang babayaran na buwis ay hindi lalagapas ng 10,000 yen ito ay para sa buwan ng Agosto lamang )。

Pagbabayad ng buwis…Ang ipapadala na kabayaran ng resibo na ipinadala ng buwan ng Agosto at Nobiyembre ay maaring bayaran sa convenience store (Subalit maari lamang bayaran ang halaga ng buwis sa convinience store kung ang halaga ay mababa sa 300,000 yen lamang)、Sa banko , Post office , o kaya sa Gyouzei Kenzei Jimusho maaring magbayad at sa Pay-easy(Payー easy)

At para sa tao na meron bill na ang halaga ay 10,000 yen pababa,ay bayaran sa buwan ng Agosto

 ※ Para naman sa mga gustong mag bayad ng buwis sa pamamagitan ng account transfer sa banko na hawak ninyo ipaalam at atomatiko na sa banko na kakaltasin .

(不動産取得税)

Maaaring bumaba ang halaga ng buwis ng realty state.Alamin ang mga kondisyones at paraan upang sa proseso.

Ang buwis ng kinuha ng Realty State para sa iyong lote at bahay ay buwis ng lalawigan.

( Ito ay ang buwis ng mga ( property tax)na babayaran natin taon taon

sa ating lugar na siyudad ,bayan o village)

Bahay・Lote para sa bahay na may kinalaman sa pag baba ng sistema

Kapag bumili ng bahay o kaya ay lote para sa bahay ay may mga proseso at patakaran

1 Tirahan na bababa

a Kapag ang bahay ay binago

b Kung ito ay bago、(※ kapag ang lawak ng sahig ay 50~240 square meter)

c Kapag bumili ng bahay na luma (Mayroon 3 kondisyon )

 ア Kapag ang lawak ng sahig ay 50~240 square meter

 イ Kapag ang mismong tao na nag pagawa ay siya ang maninirahan

 ウ Kung ang bahay ay binago mula noon mga Enero 1,1982

 • Proseso ng pag aaplay kapag ang “a at b”ay basiko hindi na kailangan ang mag aplay、at ang “c” ay kinakailangan mag aplay
 • Mga kinakailangan na dokumento Sertipikado ng rehistro ng(Titulo orihinal)Hanko(rehistradong hanko)

 (May mga bagay na kailangan ipakita ang katibayan ng kasunduan ng kontrata ng pagbenta at pagbili)

2 Lote para tatayuan ng bahay

a Kapag ang lote ay naging pag aari na 、sa loob ng bago mag 3 taon at ang bahay ay binago(※sukat ng sahig ay 50~240 square meter)

b Ipinatayong bahay kasama ang lote、pagkatapos ng pagpatayo ng palapag、nabili sa loob ng 1 taon.

c yun 1 ng c kapag na kumpleto at bumili ng bahay na luma at iba pa.

 • Proseso ng pag aplay ang a 、b、 c ay kailangan ang mag aplay.
 • Mga kinakailangan dokumento Sertipikado ng rehistro ang bahay(Titulo orihinal)at hanko(rehistradong hanko)

※「sukat ng sahig」 sukat ng bahay na titirahan lamang、at kung ang bahay ay lalagyan ng extension kakalkulahin ang nilagay na extension at ang dating bahay、parke ng sasakyan・at kung ang bahay ay may container ng mga lalagyan ng mga gamit na、kakalkulahin ang dating bahay at ang nilagay na extension

※Para malaman kung ang inyong buwis ay baba at malaman ang halaga at kung ikaw ay na sali sa sinabing mga bagay ukol sa pagbabang buwis.Makipag ugnayan sa Isesaki Gyosei Ken Sei Jimusho Ken Sei ka Sa Seksiyon ng Kasei Kakari.

Buwis para sa Realty State Makipag ugnayan

〒372-0031 Isesaki City Imaizumi Cho 1-236

 Gunma Ken Isesaki Gyosei Ken Sei Jimusho Kensei Ka Kasei Kakari

Telepono (0270)24-4350

Mga pagkaraniwang tanong

(1) Bumili ako ng lote,bahay,(Tirahan)na bago mababawasan ba ang buwis ng Realty State na babayaran ko?

 A May mga parte na maaaring bumaba kung ikaw ay masali sa nasabing mga bagay、Lote o kaya bahay ay mababawasan

 (kung ito ay tirahan maaaring bumaba1a Kung lote na para sa tirahan ay mababawasan2a)

(2) Bumili ako ng lote na may bldg、Mababawasan rin ba ang buwis ng realty state ko?

 A May mga parte na maaaring bumaba kung ikaw ay masali sa nasabing mga bagay、Lote o bahay ay mababawasan.

 (Kung ito ay tirahan maaring bumaba1b Kung lote na para sa tirahan ay mababawasan2b)

(3) Bumili ako ng bahay na luma na、Mababawasan rin ba ang buwis ng realty state?

 A May mga parte na maaaring bumaba kung ikaw ay masali sa nasabing mga bagay、 Lote o bahay ay mababawasan

 (Kung ito ay tirahan maaaring bumaba1c Kung lote na para sa tirahan 2c)

(4) Saan po ba makakakuha ng Sertipikado na Rehistrado ?

 A Maaari kayong makakuha sa Legal Affairs Bureau,maaari rin nilang ma confirm ang nilalaman ng rehistradong mga dokumento na inyong dala.

(5) Bumili po kami ng lote ,at kung kami ay mag aplay ng pag baba ng buwis ano po dapat na palatandaan na dapat naming sundin?At,kung hindi po ba yun mismong tao ang bumili hindi po ba maaaring mag aplay? 

 A Lahat ng mga kasali na bumili ng lote ay kailangan dalhin po ang mga HANKO na rehistrado. Maaari rin mag aplay ang ibang tao kahit hindi yun mismong tao. 

(6) Hindi pa po narehistro ang aking bahay ,maaari po ba mag aplay ng pagbaba ng buwis ng lote?

 A Maaari po mag aplay kung ang bagong tayong bahay ay hindi pa naparehistro,at kung natapos na ang pag checked at kung may Sertipikado na dalhin ang dokumento.

(7) Tindahan at Tirahan (Magkasama na tirahan)maaari rin po ba na bababa ang buwis?

 A Kung ang sa parte ng tirahan ay maaring bumaba(subalit、kung ang sukat ng sahig ay50~240 square meter、At kung ito ay luma naman、kailangan na mayroon naninirahan dito)。

 Yun mag aplay kailangan ipakita at dalhin ang isang parte ng inyong tirahan para malaman ang sukat ng lawak ng sahig at yun plan figure 、

 ※Kung ang mga tirahan na may kasama tulad ng、duplex(apartment) ay ganoon ipaalam rin.

(8) Ano po ang ibig sabihin ng appraised value?(Iba po ba yun mula ng nabili na halaga ?)

 A Ito po ay katulad ng nabili ninyo sa realty state yun appraised value ay tulad po ng property tax ng inyong siyudad,bayan o village. Subalit 、ang buwis ng realty state na halaga at mag mula ng nabili ninyo ng Enero 1 ay dito magsisimula na ang buwis ng property tax ito ay taon taon na binabayaran depende sa inyong nabiling halaga ng bahay sa realty state.

 At、halimbawa kung ang bumili ng bahay at nakipag palitan ng bahay at hindi mag bibigay ng halaga ng buwis realty state(halimbawa、walang kasunduan na bayaran dahil sa pagpalitan ng lote )subalit、kailangan magbayad ito ay depende sa halaga ng presyo mula ng nabili 、Buwis ng Realty State Tax ay kakalkulahin.

Para sa mga katanungan

Gunma Ken Isesaki Gyousei Ken Zei Jimusho Isesaki Shi imaizumi 1-236

Telepono 0270-24-4350

Oras at araw ng kunsulta sa Ordinaryong araw 8:30am ~5:15 pm(libre)。

外国人向け伊勢崎行政県税事務所周辺地図画像

〒372-0031
Gunma-ken Isesaki-shi Imaizumi-cho 1-236

Gunma-ken Isesaki Gyosei Kenzei Jimusho

TEL: 0270-24-4350
FAX:0270-24-1628

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社「Adobe Reader」が必要です(無料)。
下のボタンを押して、Adobe Readerをダウンロードしてください。 Get ADOBE Reader

このページについてのお問い合わせ

伊勢崎行政県税事務所県税課
〒372-0031 伊勢崎市今泉町1-236
電話 0270-24-4350
FAX 0270-24-1628
E-mail isegyou@pref.gunma.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部(@pref.gunma.lg.jp)を画像化しております。